Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.kawaiherbatasklep.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.kawaiherbatasklep.pl, działający na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, należy do AMDM ANETA OSMAN, z siedzibą pod adresem ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52, 41-902 Bytom, NIP: 6261095273, REGON: 276412214, forma prawna: indywidualna działalność gospodarcza.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.kawaiherbatasklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.kawaiherbatasklep.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kawaiherbatasklep.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kawaiherbatasklep.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – AMDM ANETA OSMAN.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

Sklep internetowy www.kawaiherbatasklep.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową – 24 godziny na dobę przez cały rok.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą jego przyjęcie do realizacji.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera numer zamówienia, datę jego złożenia, szczegółowe dane dotyczące zamówionego Produktu, cenę oraz dane dotyczące sposobu dostawy i płatności.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Realizacja Zamówienia następuje po potwierdzeniu dostępności Produktu przez Sprzedawcę oraz po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem, lub po dokonaniu płatności online.

W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, a ewentualne dokonane wpłaty zostaną zwrócone niezwłocznie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia, które nie były do przewidzenia lub były niezależne od woli Sprzedawcy.

§ 5

DOSTAWA

Dostawa Produktów jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszt dostawy pokrywa Klient, chyba że w opisie Produktu podano inaczej.

Termin dostawy jest uzależniony od dostępności Produktu oraz wybranej formy dostawy i płatności i wynosi zazwyczaj od 2 do 7 dni roboczych.

O dostawie zamówionych Produktów Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionych Produktów w wybranym terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu dostawy.

W razie wybrania przez Klienta płatności przelewem, termin dostawy liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 6

ZWROTY I REKLAMACJE

Klient ma prawo do zwrotu zakupionego Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Aby dokonać zwrotu, Klient powinien wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej Sklepu lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Zwrot Produktu powinien nastąpić w stanie niezmienionym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania.

Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient, chyba że przyczyną zwrotu jest wada Produktu lub niezgodność z zamówieniem.

W przypadku reklamacji lub zwrotu Produktu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, podając dokładny opis reklamacji oraz żądanie.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany Produktu na nowy, a w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zwróci Klientowi równowartość zakupionego Produktu.

Zwrot należności za reklamowany Produkt następuje na konto Klienta w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym mediacji czy arbitrażu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.